Thông tin về thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Chuẩn yêu cầu kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin hiện nay gồm 2 mức độ:

- Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (6 môđun)

- Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (9 môđun)

Start Your Free Trial Now!

Computer center - NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY.
Developed by BODUA Group