• Vietnamese
  • English (UK)

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung, chuyển đổi điều kiện xét tốt nghiệp: Chứng chỉ Tin học và chứng chỉ Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Số: 51/QĐ-NTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02  năm 2017
  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, chuyển đổi điều kiện xét tốt nghiệp:

Chứng chỉ Tin học và chứng chỉ Tiếng Anh

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

   Căn cứ Quyết định số 621/QĐ – TTg ngày 26/04/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

 Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 36 của Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT; Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ký ngày 3/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các bậc học của các Khoá 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011; Tờ trình về việc cập nhật lại chuẩn đầu ra tin học của Giám đốc Trung tâm tin học ngày 8/11/2016; Tờ trình về việc chuyển chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ ngày 8/11/2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi điều kiện xét tốt nghiệp của những ngành đào tạo yêu cầu Chứng chỉ Tin học ứng dụng A hoặc B của các khoá học, cụ thể như sau:

STT

ĐIỀU KIỆN ĐÃ BAN HÀNH

ÁP DỤNG TỪ THÁNG 1/2017

1

Chứng chỉ Tin học ứng dụng A

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

2

Chứng chỉ Tin học ứng dụng B

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Điều 2. Bổ sung, chuyển đổi điều kiện xét tốt nghiệp của những ngành đào tạo yêu cầu Chứng chỉ Tiếng Anh của các khoá học, cụ thể như sau:

 

STT

ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP ĐÃ BAN HÀNH

ÁP DỤNG TỪ THÁNG 1/2017

Đại học chính quy

1

Chứng chỉ TOEIC quốc tế 400 – 450

SV lựa chọn 1 trong 2 chứng chỉ:

1.    Chứng chỉ TOEIC quốc tế 400-450 (theo CĐR của mỗi ngành)

2.    Chứng chỉ TOEIC nội bộ 400 - 450 (theo CĐR của mỗi ngành)

Đại học liên thông

2

Chứng chỉ B tiếng Anh

SV lựa chọn 1 trong 2 chứng chỉ:

1.   Chứng chỉ TOEIC quốc tế 400

2.   Chứng chỉ TOEIC nội bộ 400

Cao đẳng chính quy

3

Chứng chỉ TOEIC quốc tế 350

SV lựa chọn 1 trong 3 chứng chỉ:

1.   Chứng chỉ TOEIC quốc tế 350

2.   Chứng chỉ B quốc gia (còn thời hạn 06 tháng tại thời điểm nộp)

3.   Chứng chỉ TOEIC nội bộ 350

Lưu ý: đối với SV bậc Cao đẳng chất lượng cao chưa được xét tốt nghiệp, khi nộp chứng chỉ Tiếng Anh sẽ áp dụng như mục 3 - Cao đẳng chính quy.

Điều 3. Đối với những sinh viên đã thi và được cấp:

v  Chứng chỉ Tin học ứng dụng A, B: được cấp trước ngày 31/12/2016 được công nhận hoàn tất điều kiện xét tốt nghiệp của ngành và bậc học quy định. Những sinh viên chưa thi hoặc chưa được cấp chứng chỉ Tin học từ ngày 01/01/2017 trở về sau phải nộp chứng chỉ theo Điều 1 của quyết định này.

v  Chứng chỉ Tiếng Anh B quốc gia:được cấp trước ngày 31/12/2016 được công nhận hoàn tất điều kiện xét tốt nghiệp khi chứng chỉ còn giá trị trong vòng 06 tháng tại thời điểm nộp xét tốt nghiệp theo thông báo của trường. Đến thời điểm xét tốt nghiệp nếu chứng chỉ của sinh viên không còn trong thời gian có hiệu lực 06 tháng, thì trường sẽ nhận các chứng chỉ tương ứng theo nội dung chuyển đổi ở Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Trưởng các khoa, Giám đốc Trung tâm tin học, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Sinh viên các khoá và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sinh viên các khoá;

- Các khoa;

- Trung tâm Tin học;

- Trung tâm Ngoại ngữ;

- Phòng Công tác Sinh viên;

- Lưu VT, ĐT./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Ái Cầm

 

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.