• Vietnamese
  • English (UK)

Test Info

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRUNG TÂM TIN HỌC                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Số: 07/KH-TTTH                                        Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

(Học kỳ II năm học 2017-2018)

Thực hiện kế hoạch số 139/KH-NTT, ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Tin học lập kế hoạch tiến độ đào tạo Học kỳ II trong giai đoạn 26/02/2018 – 17/06/2018 cho năm học 2017-2018 như sau:

1.      Đối tượng:

-       Các khóa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 bậc Đại học, Đại học liên thông –liên kết, Cao đẳng (bao gồm sinh viên đăng ký mới, sinh viên đăng ký học lại, sinh viên đăng ký học cải thiện)

-       Các lớp học lại học, học ghép.

2.      Thực hiện:

-       Các lớp chính quy, liên kết tại cơ sở 331 An Phú Đông Quận 12.

-       Các lớp chính quy, liên kết tại cơ sở 458/3F Nguyễn Hữu Thọ  P.Tân Hưng Q.7.

II.    Nội dung công việc:

STT

 

Nội dung công việc

Đối tượng thục hiện

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Năm 2016)

1

Đăng ký lịch trực VP

Giảng viên

Email

25/01 - 31/01/2018

2

Ký hợp đồng giảng dạy hk 17.1(T1)

Giảng viên

VP TT

26/02 - 10/03/2018

3

Nộp đề thi theo file gởi qua mail[LHC1] (T4)

Giảng viên

Email

19/03 - 25/03/2018

4

Hoàn thành và bàn giao DS kiểm tra cho Giảng viên(T7)

Giáo vụ, Giảng viên

VP TT

09/04 - 14/04/2018

5

Nộp ds kiểm tra, nhập hệ thống và đã công bố điểm cho SV trước lớp, xét tư cách dự thi cho SV(T11)

Giảng viên

Vp TT, Tại lớp giảng dạy

07/05 - 12/05/2018

6

Kiểm tra lại điểm quá trình và xuất danh sách thi(T12;13)

Giáo vụ

Vp TT

14/05 - 26/05/2018

7

Tổ chức thi kết thúc HP lớp chính quy(T16) [LHC2] 

Giám đốc, Giáo vụ, Giảng viên

Vp TT

11/06 - 16/06/2018

8

Tổ chức chấm thi lớp chính quy, liên thông(T17)

Giám đốc, Giáo vụ, Giảng viên

Vp TT

19/06 - 21/06/2018

09

Sinh xem điểm lớp chính quy, liên thông

Giám đốc, Giáo vụ, sinh viên

VP TT

26/06 - 28/06/2018

10

Thù lao giảng dạy

Giảng viên, giáo Vụ

Phòng TC - KT

 

Nơi nhận:                                                                                                                GIÁM ĐỐC
- Giảng viên;

- Lưu TTTH

 

                                                                                                                         TS. HOÀNG TÙNG


 [LHC1]Lưu ý nộp đề

 [LHC2]Các lớp học thứ 2 TB nghỉ ngày 08/01 bù vào ngày 20/11 hoặc ngày khác


Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.