• Vietnamese
  • English (UK)

Chương trình chính khóa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THVP2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUNG TÂM TIN HỌC NTT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1)     Thông tin về học phần

-         Tên Học phần:

Tên tiếng Việt: Tin Học Văn Phòng 2………………………………………….…

Tên tiếng Anh/tiếng khác (nếu có): …Management Database System by MS Access

-         Mã học phần:           0101070406                                            Số tín chỉ:2

-         Học phần thuộc

Chương trình đào tạo ngành:………………….………Bậc:……………Đại học………..

Khối kiến thức:

Đại cương þ

Chuyên nghiệp □

Bắt buộc þ

Tự chọn

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Bắt buộc

Tự chọn

Bắt buộc

Tự chọn

Bổ trợ

-         Các học phần tiên quyết:

-         Các học phần học trước:

-         Các học phần học song hành:

-         Phân bố thời gian:

Lý thuyết:…….0.…tiết

Thực hành:……60.tiết

Thảo luận/Thuyết trình nhóm:..…0.. tiết

Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):…0…tiết

Tự học:……60…….tiết

 

2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần

Học phần MS Access cơ bản giới thiệu một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của hãng Microsoft, nó cung cấp môi trường và các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin hiệu quả. Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản để người học tiếp cận và rèn luyện kỹ năng thiết kế và tạo lập các đối tượng Table, Query, Form, Report, Macro.

3)     Mục tiêu củaHọc phần

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

Kiến thức:

§ Nắm được các khái niệm cơ bản về: khóa chính, các kiểu dữ liệu, các phép toán, mối quan hệ, các đối tượng Table, Query, Form, Report, Macro.

§ Áp dụng được kiến thức đã học để thiết kế và quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu có qui mô nhỏ hoặc vừa.

Kỹ năng:

§ Tạo lập và sử dụng được các Table, Query, Form, Report, Macro.

§ Thực hiện các bước kiểm tra, xử lý, truy xuất và khai thác dữ liệu.

Thái độ:

§ Người học chuyên cần và tự tin hơn trong nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu với phần mềm MS Access 2010.

Mục tiêu khác:

Hướng đến việc hình thành năng lực sử dụng phần mềm MS Access để quản trị cơ sở dữ liệu cho người học.

 

4)     Chuẩn đầu ra củaHọc phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần đạt được (mức tối thiểu) các kết quả cụ thể sau:

Thang Bloom

Nội dung

Chuẩn đầu ra của học phần

Kiến thức

-   Định nghĩa được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, nhận dạng được các thành phần trong cơ sở dữ liệu, phân loại được các loạiđối tượng.

-   Trình bày cách lưu dữ liệu và truy vấn thông tin.

-   Liệt kê được các thành phần nhập xuất dữ liệu trên Microsoft Access.

K1 (Nhớ)

-   Trình bày và phân tích được quá trình xử lý (vào, ra) dữ liệu trên Microsoft Access.

K2 (Hiểu)

-   Vận dụng kiến thức đã học vào việc sử dụng Microsoft Access phục vụ nhu cầu công việc.

K3 (Vận dụng)

Kỹ năng

-   Phân biệt được các thành phần trong cơ sở dữ liệu.

-   Phân biệt được các loại đối tượng.

-   Xác định được ứng dụng Microsoft Access.

S1 (Nhận thức tri giác)

-   Sử dụng tốt phần mềm Microsoft Access.

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

-   Thực hiện thành thạo các thao tác trên Microsoft Access.

-   Hoàn thành được một chương trình quản lý cấp độ nhỏ hoặc vừa.

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

-   Hoàn thiện việc viết một chương trình quản lý trên Microsoft Access.

S4 (Kỹ xảo)

Thái độ

-   Nhận thức đúng tầm quan trọng của học phần.

A1 (Tiếp nhận)

-   Hiểu được vấn đề bản quyền phần mềm.

-   Sử dụng phần mềm hợp pháp.

A2 (Đáp ứng)

-   Sử dụng có hiệu quả Microsoft Access

A3 (Định giá)

 

5)     Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra của Học phần, chiến lược dạy và học, đánh giá học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT)

STT

Chuẩn đầu ra

Học phần

Chiến lược

dạy và học

Đánh giá Học phần

Chuẩn đầu ra của CTĐT

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

1

K1 (Nhớ)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

2

K2 (Hiểu)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

3

K3 (Vận dụng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

4

S1 (Nhận thức tri giác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

5

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

6

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

7

S4 (Kỹ xảo)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

8

A1 (Tiếp nhận)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

9

A2 (Đáp ứng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

10

A3 (Định giá)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

 

6)     Tài liệu học tập

-         Tài liệu bắt buộc:

Hoàng Tùng, 2015, Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2, NXB Hồng Đức, Hà Nội.

-         Tài liệu tham khảo thêm:

[1] Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman, 2010, Access 2010 All in One for Dummies, Wiley publishing, Indianapolis.

[2] Geoffrey, L. Griffith, Truitt, L. Bradly, 2010, Microsoft Access 2010 24 hour trainer, Wiley publishing, Indianapolis.

[3] Joy Cox, Joan Lambert, 2010, Step by step Microsoft Access 2010, Microsoft Press, Washington.

7)     Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

STT

Thời điểm kiểm tra

Hình thức KTĐG

Công cụ KTĐG

Trọng số (%)

Thang điểm

Tiêu chí đánh giá

1

Bài kiểm tra số 1

(Tuần 5)

Thi  thực hành

Máy vi tính

1/3

10

-  Hiểu những kiến thức cơ bản 

-  Khả năng thu thập tài liệu

-  Tư duy logic

2

Bài kiểm tra số 2

(Tuần 11)

Thi  thực hành

Máy vi tính

1/3

10

-  Hiểu những kiến thức cơ bản 

-  Khả năng thu thập tài liệu

-  Tư duy logic

2

Kết thúc học phần

Thi  thực hành

Máy vi tính

1/3

10

-  Hiểu những kiến thức cơ bản  của các chương

-  Vận dụng kiến thức để làm bài tập ứng dụng

 

Điểm đạt tối thiểu: 4/10

Yêu cầu ra đề kiểm tra/thi và thang điểm

Nội dung kiểm tra lần 1 : Table và query- Cho điểmTable: 4 đ- Query: 6 đ.

Nội dung kiểm tra lần 2 : Table, query, form, report- Cho điểm Table: 2 đ- Query: 2 đ.-Form: 4 đ- Report: 2 đ.

Nội dung kiểm tra cuối kỳ: Table, query, form, report và macroCho điểm Table: 2 đ- Query: 2 đ.-Form: 3 đ- Report: 2 đ.-Macro: 1 đ

 

8)     Yêu cầu đối với người học

-         Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

-         Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

-         Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

-         Làm đầy đủ bài tập giảng viên giao.

 

9)     Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

Buổi (5 tiết)/tuần

Nội dung học phần

Tài liệu học tập

Nhiệm vụ của SV

Hoạt động dạy và học

 

1

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT  OFFICE ACCESS

1.1.           Giới thiệu về Microsoft Office Access

1.2.           Các thành phần trong cửa sổ làm việc

1.3.           Các đối tượng cơ sở dữ liệu

1.4.           Các thao tác tập tin: Tạo tập tin cơ sở dữ liệu mới, đóng, mở cơ sở dữ liệu đã có. Tạo mật khẩu khi mở, nén và sửa tập tin.

1.5.           Thay đổi giao diện người dùng.

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

- Thực hành các thao tác

- Đọc trước chương 2

2

Chương 2

TẠO BNG  (TABLE)

2.1.           Các khái niệm về CSDL

2.2.           Các kiểu dữ liệu của MS Access

2.3.           Các thuộc tính của trường

2.4.           Tạo bảng:

2.4.1.                 Các cách tạo bảng

2.4.2.                 Tạo bảng bằng Design View

2.4.3.                 Các thao tác trên bảng

2.4.4.                 Thiết kế mối quan hệ cho các bảng

2.4.5.                 Nhập dữ liệu cho bảng

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

- Xem lại bài đã học

- Thực hành bài tập GV đã cho

3

Chương 3

TẠO TRUY VẤN (QUERY)

3.1.           Các phép toán, các hàm cơ bản

3.1.1.                 Phép tn số học

3.1.2.                 Phép toán so sánh

3.1.3.                 Phép luận lý

3.1.4.                 Phép nối chuỗi _ &

3.1.5.                 Phép tn Between, Like, …

3.2.           Các hàm cơ bản: IIF, SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, TIME, NOW, TODAY, LEFT, RIGHT, LEN,..

3.3.           Khái niệm về truy vấn:

3.3.1.                 Phân lọai:

3.3.2.                 Tạo Select Query

3.3.3.                 Giới thiệu

3.3.4.                 Tạo Field mới

3.3.5.                 Sử dụng tham số

3.3.6.                 Thực hiện truy vấn

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

- Xem lại bài đã học

- Thực hành bài tập GV đã cho

4

3.4.           Tạo Cross Tab Query

3.5.           Tạo Action Query:

3.5.1.                 Update query

3.5.2.                 Make table query

3.5.3.                 Append query

3.5.4.                 Delete query

5

Kiểm tra giữa kỳ lần 1

 

 

6

Chương 4

TẠO MẪU NHẬP (FORM)

4.1.           Giới thiệu

4.2.           Các cách tạo Form

4.3.           Tạo Form bằng Design View:

4.3.1.                 Các vùng trên Form

4.3.2.                 Thao tác cơ bản trên Form

4.3.3.                 Tạo Form

4.3.4.               Sử dụng các công cụ Tool Box

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

- Xem lại bài đã học

- Thực hành bài tập GV đã cho

7

4.4.           Một số thuộc tính cơ bản của Form

4.5.           Một số thuộc tính sự kiện cơ bản của Form

4.6.           Mở Form nhập dữ liệu

8

Chương 5

TẠO BÁO BIỂU (REPORT)

5.1.           Giới thiệu

5.2.           Các cách tạo Report

5.3.           Tạo Report bằng Design View

5.3.1.                 Các vùng trên Report

5.3.2.                 Các thao tác trên Report

5.3.3.                 Tạo Report

5.3.4.                 Sử dụng công cụ Tool Box

5.3.5.                 Định dạng Report

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

- Xem lại bài đã học

- Thực hành bài tập GV đã cho

9

5.4.           Nhóm dữ liệu trong Report

5.5.           Đánh số trang và chèn ngày giờ

5.6.           Đánh số thứ tự

10

Chương 6

TẬP CÁC LỆNH MACRO

6.1.           Giới thiệu:

6.2.           Tạo và thi hành Standalone Macro

6.3.           Tạo và thi hành Data Macro

6.4.           Tạo và thi hành Embedded Macro

6.5.           Macro AUTOEXEC

6.6.           Tạo hệ thống Menu bằng Macro

Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2

-Xem lại bài đã học

-Thực hành bài tập GV đã cho

11

Kiểm tra giữa kỳ lần 2

 

 

12

Bài tập vận dụng tổng hợp

Các bài tập mẫu của TT tin học

10) Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra môn học và bài học

 

 

Tên học phần

Chuẩn đầu ra chi tiết của học phần

 

Tin Học Văn Phòng 2

K1

K2

K3

 

S1

S2

S3

S4

A1

A2

A3

 

Tuần

Nội dung bài học

 

Chuẩn đầu ra (CĐR) tham khảo

 

 

CĐR/ Tuần

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-2

Khái niệm CSDL-Table

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

3-4

Query

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

5

Kiểm tra giữa kỳ lần 1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

6-7

Form

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

8-9

Report

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

10

Macro

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

11

Kiểm tra giữa kỳ lần 2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

12

Bài tập tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

 

11) Giảng viên phụ trách học phần:

Tên:Ngô Hùng Chương

Tô Hoài Nam

Học vị: Thạc sĩ

Cử nhân

Địa chỉ cơ quan: Trung Tâm Tin Học NTT

Số điện thoại cơ quan:

Email:

Website:

Cách liên lạc với giảng viên:

-          Ngô Hùng Chương

-          Tô Hoài Nam

 

 

nhchuong@ntt.edu.vn

thnam@ntt.edu.vn

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm …..

            Trưởng Khoa                       Trưởng Bộ môn                   Người biên soạn                      

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.