• Vietnamese
  • English (UK)

Chương trình chính khóa

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MOS 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUNG TÂM TIN HỌC NTT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1)     Thông tin về học phần

-         Tên Học phần:Tin học– MOS 1

Tên tiếng Việt: Tin học – MOS 1

Tên tiếng Anh/tiếng khác (nếu có): Informatics – MOS 1

-         Mã Học phần: 070405                                               Số tín chỉ: 2

-         Học phần thuộc

Chương trình đào tạo ngành:……………….………Bậc:Đại học……………..

Khối kiến thức:

Đại cương þ

Chuyên nghiệp ¨

Bắt buộc þ

Tự chọn ¨

Cơ sở ngành ¨

Chuyên ngành ¨

Bắt buộc ¨

Tự chọn ¨

Bắt buộc ¨

Tự chọn ¨

Bổ trợ¨

-         Các học phần tiên quyết: Không

-         Các học phần học trước: Không

-         Các học phần học song hành: Không

-         Phân bố thời gian:

Lý thuyết:……..…tiết

Thực hành: 60 tiết

Thảo luận/Thuyết trình nhóm:..….. tiết

Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):……tiết

Tự học: 60 tiết

 

2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần

Học phần đi vào các vấn đề liên quan đến một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin (tin học, công nghệ thông tin), quá trình thu nhập, xử lý, lưu trữ, truyền tải thông tin (nhập, xuất); khái niệm và thao tác với hệ điều hành; khái niệm và cách quản lý thư mục/tập tin trên máy tính; thay đổi các tùy chọn trong Control Panel, cách sử dụng Internet; soạn thảo, trình bày, định dạng, quản lý, duy trì và chia sẻ tài liệu trên Microsoft Word.

3)     Mục tiêu củaHọc phần

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng/lý thuyết và thực hành:

-           Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học, công nghệ thông tin, cấu trúc của hệ thống máy tính, phân biệt các loại phần mềm, hiểu và sử dụng các ứng dụng mạng máy tính; trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ điều hành: khái niệm, phân loại, chức năng, các hệ điều hành thông dụng; trang bị cho sinh viên kiến thức về cách quản lý tài nguyên trên máy tính; trang bị kiến thức về Internet, tìm kiếm thông tin và sử dụng email.

-           Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Microsoft Word: qui cách trình bày, định dạng một văn bản và các kỹ thuật liên quan.      

4)     Chuẩn đầu ra củaHọc phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần đạt được (mức tối thiểu) các kết quả cụ thể sau:

Thang Bloom

Nội dung

Chuẩn đầu ra của học phần

Kiến thức

-   Định nghĩa được các khái niệm cơ bản về tin học, nhận dạng được các thiết bị phần cứng, phân loại được các loại phần mềm.

-   Biết cách tìm kiếm thông tin và sử dụng email.

-   Liệt kê được các định dạng cơ bản trên Microsoft Word.

K1 (Nhớ)

-   Trình bày và phân tích được quá trình xử lý thông tin trên máy tính.

-   Trình bày được qui trình soạn thảo văn bản trên Microsoft Word.

K2 (Hiểu)

-   Vận dụng kiến thức đã học vào việc sử dụng máy vi tính phục vụ nhu cầu công việc.

-   Vận dụng kiến thức đã học vào soạn thảo, trình bày văn bản trên Microsoft Word.

K3 (Vận dụng)

Kỹ năng

-   Phân biệt được các thiết bị phần cứng.

-   Phân biệt được các loại phần mềm.

-   Xác định được ứng dụng Microsoft Word.

S1 (Nhận thức tri giác)

-   Sử dụng được máy vi tính.

-   Làm chủ hệ điều hành Windows.

-   Sử dụng tốt được phần mềm Microsoft Word.

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

-   Thực hiện thành thạo các thao tác trên máy tính.

-   Hoàn thành được một văn bản trên Microsoft Word.

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

-   Tổ chức có hiệu quả các tài nguyên trên máy tính.

-   Hoàn thiện việc soạn thảo văn bản trên Microsoft Word.

S4 (Kỹ xảo)

Thái độ

-   Nhận thức đúng tầm quan trọng của học phần.

A1 (Tiếp nhận)

-   Hiểu được vấn đề bản quyền phần mềm.

-   Sử dụng phần mềm hợp pháp.

A2 (Đáp ứng)

-   Sử dụng có hiệu quả Microsoft Windows, Microsoft Word

A3 (Định giá)

 

5)     Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra của Học phần, chiến lược dạy và học, đánh giá học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT)

STT

Chuẩn đầu ra

Học phần

Chiến lược

dạy và học

Đánh giá Học phần

Chuẩn đầu ra của CTĐT

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

1

K1 (Nhớ)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

2

K2 (Hiểu)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

3

K3 (Vận dụng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Kiểm tra

X

 

 

4

S1 (Nhận thức tri giác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

5

S2 (Sẵn sàng thực hiện hành động/thao tác)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

6

S3 (Hành động theo hướng dẫn)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

7

S4 (Kỹ xảo)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Bài tập

 

X

 

8

A1 (Tiếp nhận)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

9

A2 (Đáp ứng)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

10

A3 (Định giá)

Thuyết giảng

Bài tập thực hành

Quan sát

 

 

X

 

6)     Tài liệu học tập

-         Tài liệu bắt buộc:

(1) Joan Lambert and Joyce Cox (March 15, 2011). MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. USA: Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-4875-3

(2) TS. Hoàng Tùng (2016). Giáo trình Tin học – MOS 1.Việt Nam: NXB Hồng Đức.

(3) Slide bài giảng “Tin học – MOS 1” (do Trung tâm tin học NTT biên soạn)

-         Tài liệu tham khảo thêm:

(1) Joyce Cox, Joan Lambert, and Curtis Frye (2011). Microsoft Office Professional 2010. USA: Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-2693-5

(2) IIG Việt Nam (Oct 2013). Microsoft Office Word 2010–Sách học viên. TPHCM: Fahasa. ISBN: 978-604-58-0896-2

(3) Microsoft Việt Nam. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010. TPHCM. Việt Nam: Microsoft

(4) Microsoft Việt Nam. Windows 7 – Những tính năng hữu ích cho người dùng cuối. TPHCM. Việt Nam: Microsoft.

7)     Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

STT

Thời điểm kiểm tra

Hình thức KTĐG

Công cụ KTĐG

Trọng số (%)

Thang điểm

Tiêu chí đánh giá

1

Bài kiểm tra số 1

(Tuần 3)

Thực hành

-  Thực hành trên máy tính tại phòng thực hành

1/3

10

-  Hiểu các khái niệm cơ bản.

-  Kỹ năng quản lý tài nguyên trên máy tính.

2

Bài kiểm tra số 2

(Tuần 10)

Thực hành

-  Thực hành trên máy tính tại phòng thực hành

1/3

10

-  Hiểu và nắm được kỹ năng quản lý tài nguyên trên máy tính.

-  Hiểu được qui trình soạn thảo văn bản trên Microsoft Word

-  Vận dụng được các thao tác định dạng cơ bản trên Microsoft Word

3

Kết thúc học phần

(Theo lịch thi)

Thực hành

-  Thực hành trên máy tính tại phòng thực hành

1/3

10

-  Kỹ năng quản lý tài nguyên trên máy tính.

-  Kỹ năng soạn thảo văn bản trên Microsoft Word.

Điểm đạt tối thiểu: 4/10

Hướng dẫn hình thức và tiêu chí chấm điểm

Yêu cầu ra đề thi

-       Đối với bài kiểm tra số 1:

o   Thời gian: 60 phút.

o   Địa điểm: Phòng máy vi tính (Trong giờ học)

o   Nội dung:

§  Phần 1 – Chương 1: 25%

§  Phần 1 – Chương 2: 25%

§  Phần 1 – Chương 3: 50%

-       Đối với bài kiểm tra số 2: Thực hiện tại phòng thực hành theo giờ học của lớp.

o   Thời gian: 90 phút

o   Địa điểm: Phòng máy vi tính (Trong giờ học)

o   Nội dung:

§  Phần 1 – Chương 1, 2, 3: 25%

§  Phần 2 –Chương 1, 2, 3, 4: 75%

-       Đối với bài thi kết thúc học phần: Thi theo lịch thi chung của Trung tâm tin học.

o   Thời gian: 90 phút.

o   Địa điểm: Phòng máy vi tính (Theo lịch thi).

o   Windows: 10%~ 1đ.

§  Kỹ năng sử dụng Microsoft Windows.

§  Quản lý thư mục/tập tin trên máy tính (tạo mới, thêm, xóa, sửa, sao chép, tìm kiếm, di chuyển, sắp xếp…).

§  Nén và giải nén với phần mềm Winrar.

o   Microsoft Word: 90% ~ 9đ

§  Nhập liệu và định dạng cơ bản văn bản trên Microsoft Word (40% ~ 4đ): Nhập liệu và thực hiện các định dạng (Page Layout, Font, Paragraph, Border and Shading, Drop Cap, Tab Stop, Table, Illustration).

§  Câu hỏi theo định hướngMOS(50% ~ 5đ): 10 câu hỏi, mỗi câu 0.5đ

Tiêu chí chấm thi

-   Windows: (10% ~ 1đ)

o   Thực hiện chính xác yêu cầu được 100% điểm câu hỏi.

o   Thực hiện từ 50% yêu cầu trở lên được 50% điểm câu hỏi.

-   Microsoft Word: (90% ~ 9đ)

o   Nhập liệu và định dạng cơ bản (40% ~ 4đ)

§  Nhập liệu từ 50% nội dung trở lên: 0.5đ

§  Page Layout (Size, Margin, Orientation, Column,…): 0.5đ

§  Font và Paragraph: 0.5đ

§  Border and Shading: 0.5đ

§  Tab Stop: 0.5đ

§  Table: 0.5đ

§  Illustration (Symbol, WordArt, ClipArt, Picture, Textbox,…): 1.0đ

o   Câu hỏi định hướng MOS (50% ~ 5đ)

§  Thực hiện chính xác yêu cầu được 100% điểm câu hỏi.

 

 

8)     Yêu cầu đối với người học

-         Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định.

-         Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp.

-         Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

-         Tham gia tích cực, nghiêm túc các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành bài tập trên lớp theo yêu cầu và tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

-         Thực hiện các bài tập, hoàn thành bài kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian quy định.

 

9)     Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

Buổi (5 tiết)/tuần

Nội dung học phần

Tài liệu học tập

Nhiệm vụ của SV

Hoạt động dạy và học

PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TIN HỌC

1

Chương 1 Tổng quan về công nghệ thông tin

1.1 Tổng quan về công nghệ thông tin

1.2 Tổng quan về cấu trúc phần cứng

1.3 Tổng quan về phần mềm

1.4 Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2 Hệ điều hành

2.1 Khái niệm về hệ điều hành

2.2 Phân loại hệ điều hành

2.3 Chức năng của hệ điều hành

2.4 Các hệ điều hành thông dụng hiện nay

2.5 Một số khái niệm cơ bản

Tài liệu bắt buộc

(2)

P.01

Ch.01

-   Nhiệm vụ SV:

o   Tìm hiểu học phần.

o   Tìm đọc tài liệu liên quan.

o   Đọc tài liệu (2).

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng.

o   Hướng dẫn sinh viên.

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú.

o   Trả lời câu hỏi.

o   Làm bài tập.

2

Chương 3 Kỹ năng làm việc với máy tính

3.1 Các thao tác cơ bản trên máy tính

3.2 Gõ dấu tiếng Việt trên máy tính

3.3 Quản lý tập tin, thư mục trên máy tính

Tài liệu bắt buộc

(2)

P.01

Ch.02

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi 1.

o   Đọc tài liệu (2) nội dung liên quan buổi 2.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

3

3.4 Một số thiết lập trong Control Panel

3.5 Sử dụng Internet

 

 

 

Tài liệu bắt buộc

(2)

P.01

Ch.03

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi 2.

o   Đọc tài liệu (2) nội dung liên quan buổi 3.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

o   Chuẩn bị bài kiểm tra số 1.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên.

o   Kiểm tra đánh giá lần 1.

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

o   Làm bài kiểm tra số 1.

PHẦN 2: MICROSOFT WORD

4

Chương 1: Chia sẻ và duy trì tài liệu

1.1 Áp dụng các cách hiển thị khác nhau cho một tài liệu

1.2 Lưu tài liệu

1.3 Chia sẻ tài liệu

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.01

-   Nhiệm vụ SV:

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 4.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

o   Tìm hiểu về Microsoft Word.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

5

Chương 2: Định dạng nội dung

2.1 Áp dụng định dạng phông chữ và đoạn văn bản

2.2 Điều hướng và tìm kiếm trong một tài liệu

2.3 Áp dụng thụt lề và thiết lập tab vào văn bản

 

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.02

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 4.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 5.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

6

2.4 Áp dụng thiết lập khoảng cách cho văn bản và đoạn văn bản

2.5 Áp dụng đóng khung và tô nền cho văn bản

2.6 Áp dụng định dạng cột trong văn bản

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.02

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 5.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 6.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

7

2.7 Áp dụng chữ cái đầu đoạn cho văn bản

2.8 Áp dụng danh sách vào tài liệu

 

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.02

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 6.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 7.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

8

2.9 Tạo bảng và các thao tác với bảng trong tài liệu

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.02

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 7.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 8.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

9

Chương 3: Áp dụng bố cục trang và tái sử dụng nội dung

3.1Ápdụngvàthaotácvớictùychọnthiếtlptrang

3.2 To vàtháctácvới nn củatrang

3.3 To và chỉnh satiêuđềđu trangvà chân trang

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.03

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 8.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 9.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

10

Chương 4: Thêm các thành phần minh họa và đồ họa vào tài liệu

4.1 Chèn và định dạng hình ảnh trong một tài liệu

4.2 Chèn và định dạng Shape, WordArt và SmartArt

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.04

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 9.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 10.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

o   Chuẩn bị ôn tập cho bài kiểm tra số 2.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

o   Kiểm tra và đánh giá lần 2.

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

o   Làm bài kiểm tra số 2

11

4.3 Chèn và định dạng Clip Art

4.4 Áp dụng và thao tác với Text Box

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.04

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 10.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 11.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

12

Chương 5: Kiểm soát tài liệu

5.1 Cấu hình các tùy chọn AutoCorrect

5.2 Chèn và chỉnh sửa ghi chú trong một tài liệu

Tài liệu bắt buộc

(1)

Exam 77-881

Ch.05

-   Nhiệm vụ SV:

o   Ôn lại nội dung buổi học 11.

o   Đọc tài liệu (1) nội dung liên quan buổi 12.

o   Đọc thêm tài liệu tham khảo.

-   Giảng viên:

o   Thuyết giảng

o   Hướng dẫn sinh viên

-   Sinh viên:

o   Nghe giảng, ghi chú

o   Trả lời câu hỏi

o   Làm bài tập

10) Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra môn học và bài học

Tên học phần

Chuẩn đầu ra chi tiết của học phần

 

Tin học – MOS 1

K1

K2

K3

S1

S2

S3

S4

A1

A2

A3

 

Hướng dẫn:

1.    Điền nội dung các chuẩn đầu ra môn học (1)

2.    Điền số thứ tự các CĐR tương ứng vào (2)

3.    Điền số “1” vào ô mà Chuẩn đầu ra  được thể hiện trong Nội dung bài học

4.   Bảng biểu sẽ tính được số lượng các chuẩn đầu ra cho từng tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần

Nội dung bài học

Chuẩn đầu ra (CĐR) tham khảo (2)

CĐR/ Tuần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Phần 1 – Chương 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Phần 1 – Chương 2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phần 1 – Chương 3 (tt)

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

4

Phần 2 – Chương 1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

5

Phần 2 – Chương 2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

6

7

8

9

Phần 2 – Chương 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Phần 2 – Chương 4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

11

12

Phần 2 – Chương 5

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

 

Tổng

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

11) Giảng viên phụ trách học phần:

Tên:Nguyễn Ngọc Trưng

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ cơ quan: 298-300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Số điện thoại cơ quan: 08. 39402811

Email:nntrung@ntt.edu.vn

Website: http://www.ntt.edu.vn

Cách liên lạc với giảng viên:0903.119.856

 

 

Tên:Nguyễn Nho Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ cơ quan: 298-300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Số điện thoại cơ quan: 08. 39402811

Email:nndung@ntt.edu.vn

Website: http://www.ntt.edu.vn

Cách liên lạc với giảng viên:093.246.8382

 

 

Tên:Hoàng Hữu Hảo

Học vị:Cử nhân

Địa chỉ cơ quan: 298-300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Số điện thoại cơ quan: 08. 39402811

Email:hhhao@ntt.edu.vn

Website: http://www.ntt.edu.vn

Cách liên lạc với giảng viên:090.981.2797

 

 

Tên: Lý Trần Thái Học

Học vị: Kỹ sư

Địa chỉ cơ quan: 298-300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

Số điện thoại cơ quan: 08. 39402811

Email:ltthoc@ntt.edu.vn

Website: http://www.ntt.edu.vn

Cách liên lạc với giảng viên: 0906.094.333

 

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm …..

            Trưởng Khoa                       Trưởng Bộ môn                   Người biên soạn                      

 

 

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.