• Vietnamese
  • English (UK)

Chứng chỉ Quốc Gia

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUNG TÂM TIN HỌC NTT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

1)     Thông tin về học phần

-          Tên Học phần: Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao

-          Phân bố thời gian: 108 tiết

Lý thuyết         : 42 tiết 

Thực hành       : 66 tiết

Thảo luận/Thuyết trình nhóm: 0 tiết

Tự học             : 108 tiết

 

2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần

Học phần TH ứng dụng CNTT nâng cao chủ yếu là vận dụng MS Access. MS Access giới thiệu một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của hãng Microsoft, nó cung cấp môi trường và các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin hiệu quả. Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản để người học tiếp cận và rèn luyện kỹ năng thiết kế và tạo lập các đối tượng Table, Query, Form, Report, Macro. Bên cạnh đó nó còn bổ sung thêm kiến thức về kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao và dùng bảng tính ở cấp độ cao hơn.

3)     Mục tiêu của Học phần

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng/lý thuyết và thực hành:

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

Nắm được các khái niệm cơ bản về: khóa chính, các kiểu dữ liệu, các phép toán, mối quan hệ, các đối tượng Table, Query, Form, Report, Macro và 1 số lệnh VBA

Áp dụng được kiến thức đã học để thiết kế và quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu có qui mô nhỏ hoặc vừa.

4)      Tài liệu học tập

Tài liệu bắt buộc:

Hoàng Tùng, 2015, Giáo trình Tin Học Văn Phòng 2, NXB Hồng Đức, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo thêm:

[1] Giáo trình Tin học trình độ B ( Trung tâm tin học NTT – Lưu hành nội bộ)

[2] Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman, 2010, Access 2010 All in One for Dummies, Wiley publishing, Indianapolis.

[3] Geoffrey, L. Griffith, Truitt, L. Bradly, 2010, Microsoft Access 2010 24 hour trainer, Wiley publishing, Indianapolis.

[4] Joy Cox, Joan Lambert, 2010, Step by step Microsoft Access 2010, Microsoft Press, Washington.

 

 

 

5)   Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

STT

Thời điểm kiểm tra

Hình thức KTĐG

Công cụ KTĐG

Trọng số (%)

Thang điểm

Tiêu chí đánh giá

1

Bài thi lý thuyết

Lý thuyết

-  30 câu hỏi trắc nghiệm

30

10

-  Hiểu các khái niệm cơ bản.

-  Kỹ năng thao tác trên Access, Word và Excel

2

Bài thi thực hành

Thực hành

-  Đề thi thực hành trên máy tính

70

10

-  Hiểu được quy trình và vận dụng được các thao tác tạo, đưa dữ liệu vào bảng

-  Hiểu được qui trình và vận dụng được các thao tác tạo các loại truy vấn.

-  Hiểu được qui trình, và vận dụng có hiệu quả để thiết kế các dạng biểu mẫu.

-  Hiểu được qui trình, và vận dụng có hiệu quả để thiết kế các dạng báo biểu.

-  Hiểu được qui trình để tạo các Macro ứng dụng.

-  Biết dùng 1 số lệnh VBA đơn giản

Điểm đạt tối thiểu: 5/10

Hướng dẫn hình thức và tiêu chí chấm điểm

Yêu cầu ra đề thi

-       Đối với bài thi lý thuyết:

o   Số câu hỏi: 30 câu.

o   Thời gian: 30 phút.

o   Địa điểm: Phòng học lý thuyết (hoặc phòng thực hành)

o   Nội dung:

§  Module 7 (Xử lý văn bản nâng cao- Word):                                                   5 câu

§  Module 8 (Xử lý bảng tính nâng cao - Excel):                                               5 câu

§  Module 10 (Sử dụng hệ quản trị dữ liệu MS Access):                                  20 câu

                                                                                                                                               

-       Đối với bài thi thực hành:

o   Thời gian: 90 phút.

o   Địa điểm: Phòng máy vi tính

o   Nội dung: chỉ thực hành đối với Module 10, trong đó chi tiết như sau

§  Table (bảng dữ liệu) 2đ.

·         Tạo cấu trúc bảng và khai báo khóa chính (1đ)

·         Thiết lập quan hệ các bảng và nhập dữ liệu vào (1đ)

§  Query (truy vấn):

·         1 câu query viết bằng lệnh Select-Sql (0.5đ)

·         3 câu query còn lại là 1 trong các loại sau (Select, Parameter, Total, Cross Tab, Find Unmatched, find Duplicates, Make table) (1.5đ)

§  Form (biểu mẫu):

·         Tạo giao diện Main Sub form (2đ)

·         Tạo ô tính toán (1đ)

·         Viết lệnh VBA cho các con troll trên Form (1đ)

§  Report (báo biểu): 1.5đ

·         Tạo giao diện (0.5đ)

·         Ngắt nhóm (0.5đ)

·         Tạo công thức tính toán trên Report (0.5đ)

§  Macro (tập lệnh) : 0.5đ

·         Có thể dùng Macro nhóm để gắn vào các control trên Form hoặc tạo Macro Autokey/ Autoexec

·          

6)      Yêu cầu đối với người học

-          Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

-          Thực hành bài tập trên lớp theo yêu cầu và tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

-          Thực hiện các bài tập, hoàn thành bài tập ôn đầy đủ và đúng thời gian quy định.

 

7)      Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: (Sử dụng Giáo trình THVP 2 và giáo trình ôn Tin học B)

Module

Nội Dung Học Phần

Số Tiết

Lý thuyết

Thực hành

IU10.1

Kiến thức cơ bản về CSDL

a.       Giới thiệu và ứng dụng của CSDL :

-          Phân biệt dữ liệu và CSDL

-          Ứng dụng phổ biến

b.      Giới thiệu các thành phần 1 CSDL

-          Table, Query

-          Form, Report

-          Macro, Module

c.      Cách tạo và mở 1 tập tin CSDL

1

0

IU10.2.1

Cấu trúc dữ liệu và tạo bảng  (Table)

a.       Khái niệm 1 Table

b.      Cách tạo 1 Table bằng Design

-          Số Field (trường) và quy cách đặt tên Field

-          Cài đặt kiểu dữ liệu thuộc tính cho Field

-          Tạo hộp danh sách bằng chức năng Lookup Wizard

c.       Tạo khóa

-          Khái niệm khóa chính, ngoại

-          Qui tắc đặt khóa

d.      Tạo quan hệ cho các Table

-          Giới thiệu các loại quan hệ

-          Cách đặt quan hệ

-          Các tính chất ràng buộc trong quan hệ

e.       Nhập dữ liệu vào Table

-          Quy tắc nhập bảng cha trước, con sau, chỉ nhập sau khi đã tạo quan hệ cho các bảng và nhập theo hàng

-          Cách nhập vào các trường  kiểu Luận lý, Ngày giờ, Hình ảnh, Liên kết

-          Xử lý lỗi trong lúc nhập

f.        Các thao tác trên nội dung Table

-          Sao chép 1 Table

-          Xóa 1 Record, hủy Record đang nhập, di chuyển con trỏ Record

-          Sắp xếp và tìm kiếm thay thế dữ liệu

g.      Lọc dữ liệu (lọc nhanh và lọc theo nhiều điều kiện)

4

10

IU10.2.2

Truy vấn (Truy vấn thông tin bằng Query)

a.       Giới thiệu các loại query (Select, Parameter, Total,Cross Tab, Action và các query tạo bằng chức năng Wizard)

b.      Giới thiệu các Hàm và Phép toán ứng dụng

c.       Cách tạo các loại Query

d.      Cách tạo Query bằng câu lệnh Select-Sql

10

16

IU10.3.1

Biểu mẫu (Form)

a.       Giới thiệu các dạng Form (Column, Tabular, Main Sub)

b.      Tạo Form bằng chức năng Auto Form

c.       Tạo Form bằng chức năng Wizard

d.      Tạo Form bằng Design View

e.       Các thuộc tính của Form

f.       Sử dụng công cụ trên Form

g.      Lệnh VBA

10

16

IU10.3.2

Bảng biểu (Report)

a.       Giới thiệu các dạng Report (Coluomn, Tabular, Group)

b.      Tạo Report bằng chức năng Wizard

c.       Tạo Report bằng Design View

d.      Chèn nhóm (Group)

e.       Tạo công thức tính toán trên Report

f.        Liên kết giữa Form-Report-Query

5

10

IU10.4

Macro (Tập lệnh)

a.       Giới thiệu Standalone, Embedded và Sub Macro

b.      Cách tạo và thực thi Standalone Macro.

c.       Cách tạo và thực thi Sub Macro

d.      Tạo Data Macro

e.       Embedded Macro

f.        Các hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện

g.      Autokey và Autoexec

h.      Xây dựng hệ thống Menu bằng Macro

4

6

IU07

Xử lý văn bản nâng cao (Word)

a.         Định dạng văn bản

b.         Định dạng đoạn, cột, bảng

c.         Mục lục và chỉ mục

d.         Đành dấu, tham chiếu

e.         Kết nối, nhúng dữ liệu

4

4

IU08

Sử dụng bảng tính nâng cao (Excel)

a.         Thiết lập môi trường làm việc tối ưu

-          Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính

-          Sử dụng mẫu

-          Bảo mật dữ liệu

b.        Thao tác bảng tính

-          Ô và vùng ô

-          Trang tính

-          Hàm và công thức

-          Biểu đồ

-          Sắp xếp và lọc dữ liệu

-          Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu

4

4

Tổng Cộng Số Tiết

42

66

Quý Thầy (cô) tham gia giảng dạy có thể xem chi tiết chương trình đào tạo tại Phụ lục số 02 – Nội dung chương trình đào tạo Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

    TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm …..

            Trưởng Khoa                       Trưởng Bộ môn                   Người biên soạn     

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.