• Vietnamese
  • English (UK)

Chứng chỉ Quốc Gia

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUNG TÂM TIN HỌC NTT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

1)     Thông tin về học phần

-         Tên Học phần: Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

-         Phân bố thời gian:

Lý thuyết:……..…tiết 

Thực hành: 96 tiết

Thảo luận/Thuyết trình nhóm:..….. tiết

Các hoạt động khác: (bài tập, trò chơi, đố vui, diễn kịch, xem phim, …):……tiết

Tự học: 96 tiết

 

2)     Mô tả vắn tắt nội dung Học phần

Học phần đi vào các vấn đề liên quan đến một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin (tin học, công nghệ thông tin), quá trình thu nhập, xử lý, lưu trữ, truyền tải thông tin (nhập, xuất); khái niệm và thao tác với hệ điều hành; khái niệm và cách quản lý thư mục/tập tin trên máy tính; thay đổi các tùy chọn trong Control Panel, cách sử dụng Internet; soạn thảo, trình bày, định dạng, quản lý, duy trì và chia sẻ tài liệu trên Microsoft Word; nhập liệu, trình bảy, định dạng, xử lý thông tin, duy trì và chia sẻ tài liệu trên Microsoft Excel; xây dựng, tổ chức, sử dụng các đối tượng minh họa cũng như việc sử dụng các hiệu ứng khi thiết kế bài thuyết trình trên Microsoft PowerPoint .

3)     Mục tiêu của Học phần

Học phần nhằm cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng/lý thuyết và thực hành:

-           Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tin học, công nghệ thông tin, cấu trúc của hệ thống máy tính, phân biệt các loại phần mềm, hiểu và sử dụng các ứng dụng mạng máy tính; trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ điều hành: khái niệm, phân loại, chức năng, các hệ điều hành thông dụng; trang bị cho sinh viên kiến thức về cách quản lý tài nguyên trên máy tính; trang bị kiến thức về Internet, tìm kiếm thông tin và sử dụng email.

-           Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Microsoft Word: qui cách trình bày, định dạng một văn bản và các kỹ thuật liên quan.

-           Trang bị cho người học kiến thức về xây dựng sổ tính, trang tính, định dạng và sử dụng các hàm cơ bản trong Excel.

-           Trang bị cho người học kiến thức về qui trình thiết kế, sử dụng các đối tượng và cách sử dụng các hiệu ứng cho một bản trình chiếu với phần mềm PowerPoint.

4)     Tài liệu học tập

-         Tài liệu bắt buộc:

(1) Joan Lambert and Joyce Cox (March 15, 2011). MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. USA: Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-4875-3

(2) TS. Hoàng Tùng (2016). Giáo trình Tin học – MOS 1. Việt Nam: NXB Hồng Đức.

(3) TS. Hoàng Tùng (2016). Giáo trình Tin học – MOS 2. Việt Nam: NXB Hồng Đức.

-         Tài liệu tham khảo thêm:

(1) Joyce Cox, Joan Lambert, and Curtis Frye (2011). Microsoft Office Professional 2010. USA: Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-2693-5

(2) IIG Việt Nam (Oct 2013). Microsoft Office Word 2010–Sách học viên. TPHCM: Fahasa. ISBN: 978-604-58-0896-2

(3) IIG Việt Nam (Oct 2013). Microsoft Office Excel 2010–Sách học viên. TPHCM: Fahasa. ISBN: 978-604-58-0896-2

(4) IIG Việt Nam (Oct 2013). Microsoft Office PowerPoint 2010–Sách học viên. TPHCM: Fahasa. ISBN: 978-604-58-0896-2

(5) Microsoft Việt Nam. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010. TPHCM. Việt Nam: Microsoft

(6) Microsoft Việt Nam. Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010. TPHCM. Việt Nam: Microsoft

(7) Microsoft Việt Nam. Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010. TPHCM. Việt Nam: Microsoft

(8) Microsoft Việt Nam. Windows 7 – Những tính năng hữu ích cho người dùng cuối. TPHCM. Việt Nam: Microsoft.

5)     Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

STT

Thời điểm kiểm tra

Hình thức KTĐG

Công cụ KTĐG

Trọng số (%)

Thang điểm

Tiêu chí đánh giá

1

Bài thi lý thuyết

Lý thuyết

-  30 câu hỏi trắc nghiệm

30

10

-  Hiểu các khái niệm cơ bản.

-  Kỹ năng quản lý tài nguyên trên máy tính.

-  Kỹ năng thao tác với ứng dụng Word, Excel, PowerPoint

-  Kỹ năng sử dụng Internet

2

Bài thi thực hành

Thực hành

-  Đề thi thực hành trên máy tính

70

10

-  Hiểu và nắm được kỹ năng quản lý tài nguyên trên máy tính.

-  Hiểu được qui trình và vận dụng được các thao tác định dạng cơ bản khi xây dựng văn bản trên Word.

-  Hiểu được qui trình, các hàm và vận dụng có hiệu quả để tính toán dữ liệu trên Excel.

-  Hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học khi xây dựng bản trình chiếu trên PowerPoint

Điểm đạt tối thiểu: 5/10

Hướng dẫn hình thức và tiêu chí chấm điểm

Yêu cầu ra đề thi

-       Đối với bài thi lý thuyết:

o   Số câu hỏi: 30 câu.

o   Thời gian: 30 phút.

o   Địa điểm: Phòng học lý thuyết

o   Nội dung:

§  Module 1 (Hiểu biết về CNTT cơ bản):                                  7%            2 câu

§  Module 2 (Sử dụng máy tính cơ bản):                                     7%            2 câu

§  Module 3 (Xử lý văn bản cơ bản - Word):                           30%            9 câu

§  Module 4 (Xử lý bảng tính cơ bản - Excel):                         40%         12 câu

§  Module 5 (Sử dụng trình chiếu cơ bản - PowerPoint):       10%            3 câu

§  Module 6 (Sử dụng Internet cơ bản):                                       6%            2 câu

-       Đối với bài thi thực hành:

o   Thời gian: 90 phút.

o   Địa điểm: Phòng máy vi tính

o   Nội dung:

§  Module 1,2,6: 10% ~ 1đ.

·        Kỹ năng sử dụng Microsoft Windows.

·        Quản lý thư mục/tập tin trên máy tính (tạo mới, thêm, xóa, sửa, sao chép, tìm kiếm, di chuyển, sắp xếp…).

·        Nén và giải nén với phần mềm Winrar.

§  Module 3: Microsoft Word: 40% ~ 4đ

·        Nhập liệu và định dạng cơ bản văn bản trên Microsoft Word: Page Layout, Font, Paragraph, Border and Shading, Drop Cap, Tab Stop, Table, Illustration, Column, ...

§  Module 4: Microsoft Excel: 50% ~ 5đ (6 - 8 câu)

·        Tổ chức trình bày bảng tính chính xác theo yêu cầu thì hưởng điểm tối đa, đạt được từ 50% yêu cầu trở lên thì hưởng 50% điểm.

·        Sử dụng chính xác công thức và hàm để giải quyết đúng bài toán thì đạt 100% điểm của câu hỏi đó.

Tiêu chí chấm thi

-   Windows: (10% ~ 1đ)

o   Thực hiện chính xác yêu cầu được 100% điểm câu hỏi.

o   Thực hiện từ 50% yêu cầu trở lên được 50% điểm câu hỏi.

-   Microsoft Word: (40% ~ 4đ)

o   Nhập liệu từ 50% nội dung trở lên: 0.5đ

o   Page Layout (Size, Margin, Orientation, Column,…): 0.5đ

o   Font và Paragraph: 0.5đ

o   Border and Shading: 0.5đ

o   Tab Stop: 0.5đ

o   Table: 0.5đ

o   Illustration (Symbol, WordArt, ClipArt, Picture, Textbox,…): 1.0đ

-   Microsoft Excel: (50% ~ 5đ)

o   Thực hiện chính xác yêu cầu câu hỏi sẽ đạt 100% điểm của câu hỏi.

o   Thực hiện chính xác 50% yêu cầu câu hỏi sẽ đạt 50% điểm câu hỏi đối với câu hỏi từ 0.5đ trở lên. Ngược lại sẽ không có điểm.

6)     Yêu cầu đối với người học

-         Người học phải đi học đúng giờ quy định và tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp.

-         Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

-         Tham gia tích cực, nghiêm túc các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành bài tập trên lớp theo yêu cầu và tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn của giảng viên.

-         Thực hiện các bài tập, hoàn thành bài kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian quy định.

7)     Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể:

Module

Nội dung học phần

Số tiết

Tài liệu học tập

Ôn

(36)

Học

(96)

IU01

1.      Hiểu biết về CNTT cơ bản (IU01)

1.1.  Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính

1.2.  Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT – TT)

1.3.  An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT – TT

1.4.  Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

1.5.  Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

4

4

 

IU02

2.      Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)

2.1.  Các hiểu biết cơ ban để bắt đầu làm việc với máy tính.

2.2.  Làm việc với hệ điều hành.

2.3.  Quản lý thư mục, tập tin

2.4.  Một số phần mềm tiện ích

2.5.  Sử dụng tiếng Việt

2.6.  Sử dụng máy in

4

 

IU06

3.      Sử dụng Internet cơ bản (IU06)

3.1.  Kiến thức cơ bản về Internet

3.2.  Sử dụng trình duyệt web

3.3.  Sử dụng web

3.4.  Sử dụng thư điện tử

3.5.  Một số dạng truyền thông thông dụng

3.6.  Cộng đồng trực tuyến

4

 

IU03

4.      Xử lý văn bản cơ bản (IU03)

4.1.  Kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản.

4.2.  Sử dụng phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word

4.3.  Định dạng văn bản trên Microsoft Word

4.4.  Nhúng các đối tượng khác vào văn bản

4.5.  Kết xuất và phân phối văn bản

4.6.  Soạn thông điệp và văn bản hành chính

12

36

 

IU04

5.      Xử lý bảng tính cơ bản (IU04)

5.1.  Kiến thức cơ bản về bảng tính

5.2.  Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel

5.3.  Thao tác đối với ô tính

5.4.  Thao tác trên trang tính

5.5.  Biểu thức và hàm

5.6.  Định dạng ô, một dãy ô

5.7.  Biểu đồ

5.8.  Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

16

40

 

IU05

6.      Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05)

6.1.  Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu.

6.2.  Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint.

6.3.  Xây dựng nội dung bài thuyết trình.

6.4.  Biểu đồ, sơ đồ tổ chức trong trang thuyết trình.

6.5.  Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình.

6.6.  Chuẩn bị, trình chiếu và in bài thuyết trình.

4

8

 

Quý Thầy (cô) tham gia giảng dạy có thể xem chi tiết chương trình đào tạo tại Phụ lục số 01 – Nội dung chương trình đào tạo Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

    TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng…năm …..

            Trưởng Khoa                       Trưởng Bộ môn                   Người biên soạn     

Giảng viên

  •   Tuan NTTC<br/>
    Tuan NTTC

Cùng tác giả

Đăng ký nhận tin

Bạn có thể đăng ký Email của mình để hệ thống tự động gửi thông báo khi có thông tin mới được đăng tải trên website của khoa.

Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại hoặc email.

Kết nối - Chia sẻ

Kết nối với chúng tôi thông qua mạng xã hội.